Oferta

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jej najważniejsze elementy przedstawiono poniżej.

  Pozyskiwanie biogazu

 • sporządzenie teoretycznego modelu produkcji biogazu w oparciu o dane otrzymane od Klienta oraz pozyskane w czasie wizji terenowej
 • przeprowadzenie pompowania próbnego dla oszacowania zasobności gazowej składowiska
 • pośrednictwo w zakupie urządzeń do utylizacji biogazu
 • kompleksowa obsługa w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej

  Outsourcing środowiskowy

Oferujemy zewnętrzną obsługę firm w zakresie realizacji wybranych obowiązków dotyczacych ochrony środowiska.

Usługę outsourcingu realizujemy w sposób zadaniowy wykonując następujące prace:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów z generowaniem kart przekazania odpadów (na podstawie danych otrzymanych od Klienta) oraz przygotowaniem rocznego zestawienia o odpadach dla urzędów marszałkowskich.
 • Naliczanie wysokości opłat środowiskowych (na podstawie danych otrzymanych od Klienta) za:
  • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
  • spalanie paliw w kotłach
  • emisję technologiczną
  • pobór wód
  • zrzut ścieków
 • Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania oraz zestawienia (na podstawie danych otrzymanych od Klienta), m.in.:
  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach
  • OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
  • OŚ-OP1

Poza pracami wykonywanymi w sposób zadaniowy, oferujemy również obsługę w formie stałego outsourcingu środowiskowego. Podejmując stałą współpracę, oferujemy Klientom opiekę merytoryczną polegającą na:

 • śledzeniu zmian w prawie środowiskowym, które mogą mieć wpływ na prowadzoną przez Klienta działalność
 • sprawdzaniu umów Klienta pod kątem przepisów ochrony środowiska
 • udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska

  Decyzje administracyjne

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, może zachodzić konieczność posiadania określonych decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk, recykling, unieszkodliwianie),
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na transport odpadów.

Obsługa w zakresie uzyskiwania decyzji, poza przygotowaniem kompletnej dokumentacji, obejmuje również doradztwo odnośnie rodzajów odpadów, które powinny być ujęte we wniosku oraz omówienie sposobu prowadzenia działalności, który umożliwia jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów Klienta.

CONTINUE READING